Publicjobs.brussels is het gewestelijk portaal voor de tewerkstelling in de openbare sector. De bedoeling is de werkaanbiedingen in het openbaar ambt voor te stellen aan de Brusselaars.

Alle werk- en stages aanbiedingen van de instellingen van openbare nut zijn verzameld op het portaal.

Elke instelling is verantwoordelijk van haar eigen keuzes en aanwervingen. Indien u vragen hebt in verband met de inhoud van de aanbiedingen, enz. dient u rechtstreeks contact met hen te nemen.

Dit formulier dient om uw algemene opmerkingen en suggesties over de website mee te delen (bijv.: statuten en regels, aanwervingsprocedures, enz.).

Hartelijk dank!