Aanwervingsprocedures en functioneringsregels bij het openbaar ambt lijken vaak ingewikkeld. De bedoeling is voor gelijke kansen te zorgen: ieder moet gelijkwaardig behandeld worden.  De aanwervingsprocedures zijn neutraal en houden geen rekening met het geslacht, de leeftijd, enz. Alleen uw competenties worden geëvalueerd.

Indien u geen antwoord op uw vraag vindt, mag u het contactformulier gebruiken.

Als je geslaagd bent voor een selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • belg zijn wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare lichamen ;
 • de burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties ;
 • indien je solliciteert in een andere taal dan je diploma, dien je te beschikken over een Artikel 7 in het bijhorend niveau ;
 • gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking ;
 • burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad.

De functies binnen de Brusselse overheidsdiensten worden onderverdeeld in vier niveaus, die afhangen van het hoogst behaalde diploma:

 • niveau A: universitair of hoger onderwijs van het lange type (licentie, master)
 • niveau B: hoger onderwijs van het korte type (regentaat, graduaat, kandidatuur, bachelor)
 • niveau C: hoger secundair onderwijs
 • niveau D: lager secundair onderwijs of geen diploma

De inhoud van de job, de vereiste competenties voor de selectie en de bezoldiging hangen af van het niveau van de openstaande functie. Eénmaal je in dienst bent getreden binnen een bepaalde instelling, heb je nog de mogelijkheid om naar een hoger niveau te promoveren.

In België is het bij wet verboden te discrimineren op basis van 19 zogenaamde ‘beschermde’ gronden.

U wordt gediscrimineerd indien u in een vergelijkbare situatie minder goed behandeld wordt dan een andere persoon op grond van uw afkomst, handicap, religie, leeftijd, seksuele achtergrond, etc. Er is echter geen sprake van discriminatie indien dit verschil in behandeling op objectieve en redelijke wijze kan gerechtvaardigd worden.

Wat doet Unia ?

Unia kan u informeren over uw rechten, u begeleiden in de stappen die u onderneemt, of gewoonweg de feiten registreren met de bedoeling de betroffen instanties te sensibiliseren. Unia is een onafhankelijke openbare dienst waar u in alle vertrouwelijkheid en gratis onthaald wordt.

Meer info ?

Slachtoffer of getuige van discriminatie ?

Wat doet het instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen ?

Het IGVM is een onafhankelijke openbare dienst die u kan informeren over uw rechten, u begeleiden in de stappen die u onderneemt, of gewoonweg de feiten registreren met de bedoeling de betroffen instanties te sensibiliseren, in alle vertrouwelijkheid en gratis, voor discriminaties op grond van geslacht (en zwangerschap, bevalling, moederschap, geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie).

Over twee instellingen beschikken om gelijkheid te bevorderen, alsook de strijd tegen discriminatie: dit draagt ertoe bij de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te integreren, overal en altijd!

Tweetaligheid is niet verplicht om voor de Brusselse overheidsdiensten te werken, behalve wanneer dit expliciet wordt vermeld in de functiebeschrijving (bijvoorbeeld voor vertalers). In het algemeen zal je dus geen Franse test moeten afleggen als je solliciteert voor een job in het Nederlands of omgekeerd. Maar in de praktijk moeten de ploegen wel zo georganiseerd zijn dat ze de burgers in de twee talen kunnen helpen. Je zal dus vaak in een tweetalige omgeving terechtkomen. De samenwerking tussen diensten baseert zich op het principe van gebruiksvriendelijkheid; iedere werknemer heeft de mogelijkheid om zich in zijn eigen taal uit te drukken. Kennis van de andere taal wordt dus aangemoedigd en je zal de mogelijkheid krijgen om ze te leren zodra je start met werken. Wanneer je slaagt voor de taaltest, krijg je ook een tweetaligheidspremie.

Uw 'taalrol' stemt overeen met de taal van uw laatst behaalde diploma. Voorbeeld: u hebt een master in de rechten behaald aan een Franstalige universiteit. U behoort tot de Franse taalrol. Als u geen enkel diploma hebt behaald, stemt uw 'taalrol' overeen met de taal van de laatste onderwijsinstelling waar u lessen volgde. Voorbeeld: u hebt uw middelbare schoolstudies onderbroken in het 2de jaar (geen diploma) en u ging naar een Nederlandstalige school. U behoort tot de Nederlandse taalrol. Als u in het bezit bent van een taalcertificaat van Selor (art 7 of art 12), mag u op aanbiedingen van de Franse en Nederlandse taalrol solliciteren.

In sommige situaties kunnen de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beroep doen op contractueel personeel (contract van bepaalde/onbepaalde duur, vervangingsovereenkomst of startbaanovereenkomst). In dat geval is de arbeidswetgeving van kracht en wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten tussen de werknemer en de werkgever, zoals in de private sector.

Deze medewerk(st)ers moeten dus geen stageperiode doorlopen. In het algemeen hebben de contractuele medewerkers dezelfde rechten en plichten als de statutaire (werkstelsel, verlof, gedeeltelijke of volledige loopbaanonderbreking, evaluatie, opleiding, bezoldiging, premies, anciënniteit, …).

Deze werknemers hebben echter niet dezelfde perspectieven  met betrekking tot loopbaanontwikkeling en mobiliteit.

Lees meer over het statuut van de contractuele medewerk(st)ers

De meest voorkomende manier om toegang te krijgen tot de Brusselse overheidsdiensten is de statutaire werving. Om als statutair personeelslid te worden aangeworven, dien je te slagen voor de examens georganiseerd door Selor en talent.brussels. De rekrutering moet ervoor zorgen dat we een antwoord bieden op de reële noden van de instelling. Daarom hechten we groot belang  aan een selectieprocedure die aansluit bij de functiebeschrijving, die de noodzakelijke competenties voor het uitvoeren van de taken  aangeeft.

Zodra de medewerker is aangeworven, begint hij/zij met een stage van zes maanden of één jaar, afhankelijk van het niveau van de functie.

Deze stage heeft een dubbele doelstelling:

 • Ervoor zorgen dat de aangeworven personen zich kunnen aanpassen aan hun nieuwe werkomgeving via, onder andere, een opleiding en specifieke opvolging.
 • De professionele kwaliteiten van deze personen nagaan tijdens deze begeleidingsperiode.

Tijdens de stage wordt de medewerker regelmatig geëvalueerd. Aan het einde van de stage wordt hij definitief aangeworven, indien zijn evaluatie een positief advies krijgt.

De rechten en plichten van de statutaire medewerkers van de Brusselse overheidsdiensten worden geregeld door een juridische tekst: het “Statuut”. Hierin staan de praktische afspraken rond verlof, werkstelsels, loon en premies, anciënniteit, evolutie, mobiliteit, enz.

Lees meer over het statuut van de statutaire medewerk(st)ers

In de openbare sector blijft statutaire werving het belangrijkste instroomkanaal. Om te kunnen worden aangeworven als statutair personeelslid moet men slagen voor een door Selor en de GOB georganiseerd examen. Statutaire personeelsleden zijn aan een statuut onderworpen (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie of van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).Op bepaalde gevallen kan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ook een beroep doen op contractueel personeel (contract van bepaalde/onbepaalde duur, vervangingscontract, startbaanovereenkomst). In dat geval is de arbeidswetgeving (wet van 3 juli 1978) van toepassing en wordt er een gelijkaardig contract als in de privésector afgesloten tussen de werknemer en de werkgever.