talent.brussels (Brussel Openbaar Ambt) verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van zijn website, www.publicjobs.brussels (de "Site"), te beschermen. We nodigen u uit om dit privacybeleid te lezen, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw informatie gebruiken en beveiligen. Wij zullen de "verwerkingsverantwoordelijke" zijn aangaande de gegevens die u ons verstrekt.

1. OP WELKE MANIER CONTACT MET ONS OPNEMEN

Indien u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot dit privacybeleid of de manier waarop wij in het algemeen met uw gegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: info@talent.brussels. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres dpo@gob.brussels.

2. HOE WIJ UW GEGEVENS VERZAMELEN

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u interactie met ons hebt of een beroep doet op onze diensten, onder meer wanneer u gebruikmaakt van onze Site om met ons te communiceren. We onderzoeken ook hoe onze bezoekers onze Site gebruiken, wat ons helpt onze diensten te verbeteren en de klantervaring te optimaliseren.

We verzamelen gegevens:

 • Wanneer u een account bij ons aanmaakt of uw accountinstellingen wijzigt;
 • Wanneer u een formulier moet invullen;
 • Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, post, bericht of chatfunctie;
 • Wanneer u op onze Site surft en er informatie invoert.

3. INFORMATIE DIE WE VAN UZELF VERKRIJGEN

 • Wanneer u de Site bezoekt en langs die weg interactie met ons hebt, wordt u uitgenodigd om informatie over uzelf te verstrekken, onder meer uw namen, contactgegevens, adres, e-mailadres en/of andere nuttige en/of noodzakelijke gegevens.
 • We verzamelen ook informatie over uw gebruik van de Site en over uzelf op basis van de berichten die u op de Site plaatst of wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, post, telefoon of chatfunctie.
 • We verzamelen technische informatie over uw mobiele toestel of vaste computer, zoals het besturingssysteem, het type verbinding en apparaat dat u gebruikt, en het IP-adres vanaf welk u onze Site bezoekt.

4. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

De wettelijke basis voor onze dienstverlening is een opdracht van algemeen belang die is gedefinieerd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt (http://www.etaamb.be/nl/besluit-van-de-brusselse-hoofdstedelijke-regerin...).

 • We zullen de gegevens die we over u verzamelen, alleen verwerken als we een relevante wettelijke basis hebben: als we uw gegevens moeten verwerken om u de door u gevraagde dienst te kunnen leveren, als we uw toestemming hebben, als we een gerechtvaardigde reden hebben om uw gegevens te verwerken of als we wettelijk verplicht zijn dat te doen.
 • Wanneer we uw gegevens moeten verwerken om u de door u gevraagde dienst te kunnen leveren, gebruiken we uw gegevens om:
  • in staat te zijn u toegang te verlenen tot de relevante delen van de Site;
  • u de "job alerts" toe te sturen die overeenkomen met de voorkeuren die u hebt gedefinieerd;
  • u in staat te stellen uw kandidatuur in te dienen voor stageplaatsen;
  • u in staat te stellen contact- of inschrijvingsformulieren te sturen;
  • de door u gevraagde diensten te verlenen;
  • indien nodig, contact met u op te nemen betreffende onze diensten.
 • We verwerken uw gegevens ook wanneer we daar een geldige reden voor hebben - bijvoorbeeld om onze dienstverlening te personaliseren, wat ook het verwerken van gegevens om de site eenvoudiger en doeltreffender te maken omvat. We hebben deze redenen hieronder opgesomd:
  • om de doeltreffendheid en de kwaliteit van de diensten die u in de toekomst van ons mag verwachten, te verbeteren;
  • om ons team in staat te stellen u zo doeltreffend mogelijk te helpen in verband met een verzoek of klacht;
  • om uw activiteit op onze Site te analyseren met het oog op beheer, ondersteuning, verbetering en ontwikkeling van talent.brussels;
  • voor statistische en analytische doeleinden;
  • om ons te helpen fraude te voorkomen;
  • als u ons opmerkingen of feedback geeft betreffende de Site en de diensten, is het mogelijk dat wij die op onze Site gebruiken. Dan identificeren wij u alleen aan de hand van uw voornaam en de stad waarin u woont.
 • Wanneer wij onderworpen zijn aan wettelijke verplichtingen en reglementaire vereisten, kan het gebeuren dat we uw informatie gebruiken om eraan te voldoen.

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken. U kunt dat doen door contact met ons op te nemen. Het intrekken van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op de voorafgaande toestemming en uitgevoerd vóór de intrekking daarvan.

5. COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat u alle of een deel van de navigatiecookies weigert of wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies definiëren en gebruiken. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de Site ontoegankelijk kunnen worden of misschien niet meer correct functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen we u naar ons Cookiegebruiksbeleid.

6. OPSLAG VAN UW INFORMATIE

 • De informatie die wij verzamelen, wordt bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden beschreven in het deel "Gebruik van uw gegevens" hierboven, in overeenstemming met onze legitieme belangen of gedurende een periode die specifiek vereist is volgens de van toepassing zijnde regelgeving of wetten, zoals de informatie die moet worden bewaard met het oog op de wettelijke rapportering.
 • Bij het bepalen van de relevante bewaartermijnen houden we rekening met factoren als:
  • onze contractuele rechten en plichten met betrekking tot de betreffende informatie;
  • onze wettelijke verplichting(en) krachtens de van toepassing zijnde wet betreffende het bewaren van de gegevens gedurende een bepaalde periode;
  • de verjaringstermijn waarin de toepasselijke wet(ten) voorziet/voorzien;
  • de (potentiële) geschillen; en
  • de richtlijnen van de autoriteiten bevoegd op het vlak van gegevensbescherming.
 • We verwijderen uw gegevens op beveiligde wijze wanneer we ze niet langer nodig hebben voor de behoeften in het licht waarvan ze zijn verzameld.

7. OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

Het delen van uw gegevens met derden:

 • Wij delen uw informatie met derde dienstverleners. Tot de types van derde dienstverleners waarmee wij uw gegevens delen, behoren onder andere:
  • IT-dienstverleners (inclusief cloud computing providers): voor gegevensopslag en -analyse.

We nemen alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om ons ervan te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit vertrouwelijkheidsbeleid worden behandeld wanneer ze aan derden worden doorgegeven.

 • Het is ook mogelijk dat we uw informatie delen:
  • indien we verplicht zijn uw informatie openbaar te maken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een verzoek van een toezichthoudende overheid (en/of in de gevallen waarin we denken dat we verplicht zijn daaraan te voldoen); dat omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen, en preventie van fraude;
  • om de rechten van talent.brussels of andere partners te beschermen, onder meer om fraude te voorkomen; en
  • met de derden die we redelijkerwijs nodig achten om criminaliteit op te sporen of te voorkomen, zoals de politie.

8. VEILIGHEID

 • Onze sites zijn beveiligd via een SSL-certificaat.
 • Wij passen doeltreffende technologieën en beleidslijnen toe om ervoor te zorgen dat de bij ons bewaarde gegevens met betrekking tot uw persoon naar behoren worden beschermd.
 • We nemen maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 • Zodra u een wachtwoord hebt gekozen dat u toegang geeft tot bepaalde delen van de Site, bent u verantwoordelijk voor de veilige en vertrouwelijke bewaring ervan. We adviseren u om uw wachtwoord nooit te delen.
 • Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel wij maatregelen nemen om uw informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die via de Site worden overgemaakt, niet garanderen; telkens wanneer u gegevens verzendt, gebeurt dat op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, hanteren we strikte veiligheidsprocedures en -middelen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

9. UW RECHTEN

Op grond van de wet gegevensbescherming hebt u een bepaald aantal rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Wilt u een van deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op met behulp van de bovenstaande contactgegevens.

 • Recht op informatie. U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens en rechten. Daarom verstrekken wij u de informatie vervat in dit privacybeleid.
 • Recht op toegang. U hebt recht op toegang tot uw gegevens (indien wij ze verwerken). Dat geeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid te controleren of wij uw gegevens gebruiken in overeenstemming met de wet gegevensbescherming. Neem contact met ons op als u aldus toegang wenst te krijgen tot de informatie die wij over u bezitten.
 • Recht op correctie. U hebt het recht om uw gegevens te doen corrigeren indien ze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ons vragen om eventuele fouten in de door ons bewaarde gegevens te corrigeren door contact met ons op te nemen. Dit recht is niet absoluut en geldt alleen in specifieke situaties.
 • Recht op verwijdering. Dit recht is ook gekend onder de benaming "recht om te worden vergeten" en maakt, eenvoudig gezegd, dat u mag verzoeken om annulering of verwijdering van bepaalde informatie die wij over u bezitten, door contact met ons op te nemen.
 • Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om het verdere gebruik van uw gegevens te "blokkeren" of te "annuleren". Wanneer de verwerking wordt beperkt, mogen we uw gegevens nog wel bewaren, maar zullen we ze niet meer gebruiken.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, courant gebruikt formaat te verkrijgen, opdat u ze voor uw eigen doeleinden zou kunnen hergebruiken bij verschillende dienstverleners.
 • Recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht om bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens beheren of verwerken.
 • Recht om uw toestemming in te trekken. Als u uw toestemming hebt gegeven, hebt u het recht om die op om het even welk moment in te trekken. U kunt dat doen door contact met ons op te nemen. Het intrekken van de toestemming maakt het gebruik van uw persoonsgegevens terwijl deze toestemming nog wel van toepassing was, echter niet onwettig.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking voor direct marketing en profilering. U kunt dit voorkomen door de cookies uit te schakelen zoals aangeduid in sectie 5 hierboven.

10. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen in ons privacybeleid zullen worden gepubliceerd op onze Site en indien het nodig blijkt, zullen wij u er ook van op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via e-mail.
Dit privacybeleid is voor het laatst geüpdatet op: 22/04/2019.

11. KLACHTEN

Indien u niet tevreden bent over ons antwoord naar aanleiding van uw klacht of denkt dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wet gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (in België):

talent.brussels
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
02/435.15.55 - info@talent.brussels