Ze adviseren werkzoekenden in hun beroeps(her)oriëntering. Ze kennen de arbeidsmarkt in Brussel en volgen de evolutie ervan. Ze creëren strategieën, zodat Brussels talent herkend kan worden door werkgevers, zodat er mogelijkheden geschapen worden voor hen die minder goed aan de bak lijken te komen. Dit via stages en opleidingen. Ze willen de professionele projecten van de meest uiteenlopende publieksgroepen gestalte geven door pistes uit te stippelen voor toekomstige zelfstandigen of door toekomstige professionals op te leiden.

Mijn Gewest werkt tewerkstelling in de hand.

betrokken instellingen

Brusafe is de gegeven naam aan de regionale school voor Veiligheids-, Preventie en hulpdienstberoepen. Deze regionale vereniging brengt de Gewestelijke en Intergemeentelijke Politieschool, het Brussels Brandweeropleidingscentrum, het Opleidingsinstituut voor Dringende Medische Hulp en een deel van de Regionale School voor Openbaar Bestuur samen.

Brusafe is onder andere:

De instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervullen de opdrachten zoals ze voor elk van hen beschreven staan in de specifieke rubriek. Allen samen staan ze ten dienste van de Brusselaars en anderen die het gewest aandoen.

Brussel Openbaar Ambt (BruOA) is een nieuwe gewestelijke overheidsdienst die werd opgericht in januari 2018. De ambitieuze doelstelling van BruOA bestaat erin om steun en expertise gemeenschappelijke en gedeelde HR-oplossingen aan te bieden voor alle Brusselse overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut.

Een goed gewestelijk beleid kan alleen maar gevoerd worden met de nodige financiële middelen. Daarom besliste de Brusselse Regering om in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest een eigen belastingadministratie op te richten.

Door de fiscale inkomsten in eigen beheer te nemen, kon het Gewest op termijn zelf een doordacht fiscaal beleid uitbouwen en fiscale maatregelen nemen. Uit de verschillende staatshervormingen bleek bovendien dat de gewestelijke bevoegdheden in de toekomst sterk zullen toenemen, wat de nood naar fiscale autonomie alleen maar vergrootte.

Als ontwikkelings- en moderniseringsinstrument wil het CIBG het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) organiseren, promoten en verspreiden onder verschillende doelgroepen in Brussel.

Bruxelles Formation, depuis 1994, organise et gère la formation professionnelle des adultes francophones en Région bruxelloise.

VDAB is de publieke tewerkstellingdienst van Vlaanderen en heeft een van de grootste jobsites van Vlaanderen.

GOB

Het gewestelijk beleid op samenhangende, efficiënte en transparante wijze voorbereiden en uitvoeren om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden die zijn opgenomen in de ethische code, door zijn opdrachten te verrichten via een verantwoordelijk, soepel, dynamisch en flexibel beheer van zijn besturen.

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen te bieden voor de werkgelegenheid in het Gewest in al zijn vormen en met al zijn diversiteit. In dat opzicht zal Actiris zich op een transversale manier inzetten ten voordele van diversiteit en tegen discriminatie, in het bijzonder door middel van zijn anti-discriminatieprogramma.