VERANTWORDELIJK UITGEVER: MARIE-ANNE BURY, COÖRDINATOR, ADOLPHE MAXLAAN 157- 1000 BRUSSEL

beezy.brussels garandeert dat het beheer van uw persoonlijke gegevens volledig in overeenstemming zal zijn met de wet van 8 december 1992.

U hebt steeds de mogelijkheid om om het even welk in het bestand opgenomen gegeven te raadplegen, te wijzigen of zelfs te wissen. Geen enkele via dit kanaal bekomen persoonlijke informatie zal zonder uw toestemming aan derden medegedeeld worden. U hebt steeds het recht om schriftelijk bezwaar aan te tekenen.

Om eventuele inlichtingen te bekomen betreffende de behandeling van sommige gegevens, kunt u u altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

beezy.brussels vergaart enkel informaties die ons toelaten u persoonlijk te identificeren. De voornaamste gegevens die we over elk individu vergaren zijn: de naam, de voornaam, het adres, het telefoonnummer, de titel, de geboortedatum, het nationale identificatie nummer, het e-mail adres, enz.

De persoonlijke gegevens die u ons meedeelt worden beheerd door beezy.brussels, Adolphe Maxlaan 157 te 1000 Brussel, met de bedoeling ze te gebruiken voor administratieve doeleinden en voor prospectie (bijvoorbeeld om u een bevestiging van je inschrijving te sturen, om je op vormingen of evenementen uit te nodigen die verband houden met je profiel of om je andere relevante correspondentie te zenden). We kunnen ook doorgegeven worden aan andere ondernemingen en/of aan derden, opdat deze mensen je interessante diensten zouden kunnen aanbieden. U hebt, overeenkomstig de "Wet op het respect van de privacy ", het recht je gegevens te raadplegen en ze te verbeteren. Onder voorbehoud van gratis en eenvoudig aan te vragen verzet van uwentwege, kunnen je persoonlijke gegevens met rechtstreekse prospectiedoeleinden gebruikt worden.

Meer gedetailleerde informatie betreffende de bescherming van de privacy kan je bekomen bij de Commissie voor het respect van de privacy, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

UW RECHTEN

De Wet

De Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy regelt het beheer van de adressenbestanden. Deze Wet voorziet twee belangrijke punten:

  • Elk individu heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens die in een beheer opgenomen zijn (Art. 10).
  • Elk individu heeft het recht om alle onjuiste gegevens die op hem/haar betrekking hebben te laten verbeteren (Art. 12).

Deze wet voorziet daarenboven het recht om elke behandeling en overdracht van uw gegevens aan derden te weigeren. U hebt zelfs het recht om uw gegevens te laten wissen.

Indien u in de toekomst geen mails meer van ons wenst te ontvangen, stuur dan gewoon een e-mail naar info@beezy.brussels met als onderwerp: "Uitschrijving". Opgelet, de behandeling van uw vraag kan enkele dagen in beslag nemen.

Niet persoonlijk gegevens

In sommige gevallen verzamelen we over u informaties die niet identificeerbaar zijn. Zoals bv het type browser dat u gebruikt, uw besturingssysteem, de domeinnaam van de website via dewelke u op onze website terechtgekomen bent.

COOKIES

Wanneer u de website raadpleegt, dan kunnen we gegevens over uw computer registreren onder de vorm van een "cookie" of van een gelijkaardige file. Deze informaties zijn op verschillende niveaus nuttig. Dankzij een cookie kunnen we bijvoorbeeld een website of een reclame personaliseren opdat deze beter aan uw interessesferen en uw voorkeuren zou voldoen.

De meeste Internet browsers laten u toe de cookies van je hard disk te wissen, al de cookies te blokkeren of verwittigd te worden vooraleer een cookie opgenomen wordt. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende deze functies verwijzen we u naar de instructies of naar het hulpscherm van je browser.

De persoonlijke gegevens die u zelf medegedeeld hebt worden overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Privacy behandeld. De verantwoordelijke voor deze behandeling is beezy.brussels. Door in te stemmen met onze politiek ter Bescherming van de Privacy, geeft u aan beezy.brussels de toelating om uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, voor directe marketing doeleinden te beheren. U geeft ons op die wijze tevens de toestemming om die gegevens over te maken aan contractuele partners met het oog op het gebruik ervan onder de vorm van rechtstreekse marketing. Uw persoonlijke gegevens worden daarna – in een gecodeerde taal die jou identificatie niet mogelijk maakt – onder andere aan Pebble Media overgemaakt. Via een op je computer geplaatst cookie, voeren we een anonieme behandeling uit van uw Internet gebruik om de via de websites voorgestelde commerciële informaties aan uw profiel te kunnen aanpassen (bv aan uw leeftijd, uw geslacht, uw streek). De op die manier gevormde file kan verrijkt worden – op een eveneens onidentificieerbare manier – met persoonlijke gegevens die u meegedeeld hebt om ze door andere maatschappijen, met wie contracten in die zin aangegaan werden, te laten behandelen met het oog op directe marketing doeleinden. Let wel op : u bent niet verplicht om de behandeling van je persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven te aanvaarden. Indien u u registreert zonder uw akkoord te geven, dan zult u e-mailadres enkel gebruikt worden voor dienst waarvoor u u geregistreerd hebt.